top of page

LANDSCAPE. PUBLIC / 景觀設計  公設規劃

鴻邑建設 悅中山
裕國建設 豐盛 
​富宇建設 悅峰
鴻邑建設 璞麗
昂峰建設 謙若樹 
​聚富建設 好好
總太建設 2020
睦昇建設 藝家人 
茂美洋建設 大肚慶順段
總太建設 織築
​埔里 漸湛居然
​詠丞建設 悅品川
​昂峰建設 紀凡希
​聚富建設 圓圓
總太建設 明日

春福建設     | 川玥 / 康波 / 春福水硯 / 春樹 / 煙波-新竹都會館 / 煙波-花蓮新館 / 興波

富宇建設     | 博愛苑 / 松禾苑 / 悅峰

薇閣建設     | 雲璽 

國泰建設     | 層峰  

裕國建設     | 豐盛

總太建設     | 2020 / 織築 / 美樂地 / 青境 / 明日 / TTC / 悅來

聚富建設     | 朗朗 / 滿滿 / 暖暖 / 好好 / 圓圓  

昂峰建設     | 聚羨岱 / 鉑麗 / 謙若樹 / 紀凡希 / 娣芬妮 / 詠青

鴻邑建設     | 璞樹謙里 / 晴川硯 / 璞臻 / 悅中山 / 璞麗 / 晴山居 / 境安樹語

春淵建設     | 至善天下

七碩建設     | 公園一號院

三上建設     | 悅讀 / 家天下 / 悠雅

大和建設     | 大悅 / 文采館 / 文硯館 / 文匯館

太睿建設     | 太睿觀

和立堡建設 | 晴好 / 麟居

茂美洋建設 | 向上微風 /齊美 

基創建設     | 悅境

敦峰建設     | 遊川楓

詠丞建設     | 悅幸福 / 文匯 / 悅品川 / 悅森林

漸湛開發     | 居然

磐峰建設     | 璞原

恆山建設     | 首恆

興築建設     | 十詠八方

睦昇營建     | 藝家人

福懋建設     |   

寬心開發     | 年輕貴族

立厚建設     | 中山讚

振堡建設     |

餘慶堂建設 | 豐閣

大任建設     | 大任天澄 / 大任之耀

新而雅建築 | 幸福御墅

權安開發     | 幸福人文苑

金仁美建設 | 稻香

綺麗建設     | 員林臻美

君森建設     | 美學水岸

同興協記     | DE左岸 

昌佑建設     | 豐上

德金建設     | 德金天堡

​鼎泰建設     | 森美圖

bottom of page